Přírodní přípravek na podestýlku pro všechny druhy zvířat
S dezinfekčním a adsorpčním účinkem pro stájové prostředí
Podporuje produkční zdraví a pohodu chovaných zvířat | Snižuje výskyt nemocí dýchacího a pohybového aparátu | Zadržuje a do své struktury váže emisní plyny | Výrazně zvyšuje využití amoniakálního dusíku na hnojení | Zlepšuje ekonomiku a efektivitu rostlinné a živočišné produkce

HUMAC® Welfare je prášek nebo granule 8 mm hnědočerného vzhledu s vysokým obsahem huminových kyselin. Základní surovinou je technologicky zpracovaný Leonardit – 100% přírodní látka s vysokou biologickou účinností. Přípravek je bez přídavných látek.

Aplikací HUMAC® Welfare na podestýlku výrazně přispíváme ke stabilizaci zoohygienických podmínek a podpoře produkčního zdraví a pohody chovaných zvířat. Huminové kyseliny v naturální formě patří mezi přírodní antibiotika, která zvířata v přírodě sami vyhledávají, pokud mají zdravotní problémy anebo poranění.

Welfare – vytvoření podmínek na ochranu před fyzickou a psychickou nepohodou a podmínek, ve kterých zvířata mohou realizovat svoje přirozené chování.

Účinnou látkou výrobku jsou huminové kyseliny a fulvonové kyseliny. Jako polymerní aromatické sloučeniny se složitou strukturou, významnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a velkým specifickým povrchem mají výraznou schopnost zadržovat a vázat do své struktury emisní plyny (amoniak, metan, sirovodík, CO2, CO, N2O, NO,…), pozůstatky toxických látek, mikrobiální jedy, plísňové toxiny a jiné pro organizmus jedovaté sloučeniny, např. PCB, dioxiny, těžké kovy, pozůstatky pesticidů, herbicidů a jiné zdraví škodlivé látky, které se do skladovaného hnoje dostaly buď výkaly, průchodem přes trávicí systém, anebo jsou obsažené v kontaminované podestýlce.

Význam huminových kyselin a dalších látek v přípravku HUMAC® Welfare při aplikaci do podestýlky

V kejdě upravuje pH na kyselé, resp. neutrální (pH do 7), kdy se amoniak v kejdě vyskytuje převážně ve formě stabilního amonného iontu (NH4+), přičemž v zásaditém prostředí (pH nad 7) vzniká humifulvát, který dobře adsorbuje prchavý amoniak.

Významný je i obsah minerálních látek a stopových prvků obsažených v přípravku, které s navázaným dusíkem na molekuly huminových látek výrazně obohacují chlévský hnůj o živiny. Tím vzniká kvalitní vysoce účinné hnojivo s přírodním stimulátorem (huminové kyseliny) půdní úrodnosti. Aplikace přípravku tak přináší výrazný ekonomický efekt pro zemědělce v živočišné i v rostlinné výrobě.

Technické parametry
Huminové kyseliny v sušiněmin. 45 %
Další látky v sušině
Fulvonové kyseliny min. 5 %
Vápník (Ca)40 000 mg / kg
Hořčík (Mg) 4 800 mg / kg
Železo (Fe)18 000 mg / kg
Měď (Cu)10 mg / kg
Zinek (Zn)30 mg / kg
Mangan (Mn)120 mg / kg
Kobalt (Co)1,00 mg / kg
Selen (Se)1,50 mg / kg
Vanad (V)40 mg / kg
Molybden (Mo)2,50 mg / kg
stopové prvkyvšechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu organické hmoty v μg/kg
Vlastnosti
Reakce pH5,6
Vlhkostmax. 15%

Skladováním kejdy s přípravkem HUMAC® Welfare se podstatně snižují ztráty amoniakálního dusíku ve formě emisí. Jako inhibitor zabraňuje nitrifikaci amoniaku na nitráty a následné denitrifikaci na plynný dusík. Tím se kejda stává i po několika měsíčním skladování zdrojem velkého množství lehce přístupného dusíku pro výživu rostlin.

Zadržováním škodlivých emisních plynů (NH3, H2S, CO2) účinně chráníme ustájená zvířata před nemocemi, hlavně poškozením sliznic dýchacích cest a spojivek, případně před udušením. Nevyužitý dusík z krmné dávky po vyloučení z organizmu je stabilizovaný pro využití jako vysoce kvalitní zdroj dusíku pro hnojení rostlin. Chlévský hnůj s přídavkem HUMAC® Welfare má podstatně vyšší poměr C:N, což má výrazný vliv na zvýšení úrodnosti hnojených půd a zkvalitnění humifikačního procesu.

HUMAC® Welfare pozitivně ovlivňuje zkvalitnění podmínek chovu

 • Zvýšení živočišné produkce.
 • Snížení počtu úhynů.
 • Zvýšení podílu pozitivní brakace.
 • Snížení podílu vynucené brakace.
 • Zvýšení počtu narozeních zvířat.
 • Snížení počtu uhynulých zvířat.
 • Snížení výskytu gastroenteritid.
 • Snížení výskytu bronchopneumonie.
 • Zlepšení kondice zvířat.
 • Snížení výskytu poruch pohybového aparátu.
 • Výrazné snížení výskytu nemocí paznehtů.
 • Zlepšení ekonomiky a efektivity chovu.

Drůbež
Kozy
Králíci
Ovce
Prasata
Skot

HUMAC® Welfare se aplikuje posypem na podestýlku v doporučených dávkách a intervalech
pro jednotlivé druhy zvířat.

Výrobek je netoxický, bez ochranné lhůty a bez vedlejších účinků při předávkování posypu.

Dávkování
Na podestýlkuběžná dávka 10 ‑ 25 kg / 100 m2 podestýlky
zvažujeme dávkování podle potřeby a stavu podestýlky v několika vrstvách pro jednotlivé druhy zvířat v uvedeném rozmezí
Do kejdyběžná dávka 2 – 4 kg / 100 litrů kejdy

Vhodné pro velkochovy: skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, králíci.

Balení

25, 500, 1000 kg

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro lidi ani zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.

Výrobce

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika