Vysoce koncentrované listové hnojivo na bázi boru
Přírodní prekurzor ATP a mikroelementy
Podporuje příjem fosforu a dusíku | Podporuje tvorbu kořenového systému | Zlepšuje odolnost porostů vůči klimatickému a biogennímu stresu

Přípravek je vysoce koncentrované vícesložkové listové hnojivo na bázi přijatelného boru doplněné o přírodní prekurzor ATP (adenozintrifosfát) a mikroelementy v chelátové podobě. Je určené pro použití do raných porostů olejnin. Podporuje příjem fosforu a dusíku, tvorbu kořenového systému a zlepšuje odolnost porostů vůči klimatickému a biogennímu stresu. Vysoký podíl boru pomáhá zabudovat živiny do struktury rostlinné biomasy.

Podzimní dávka boru do řepky se stává osvědčenou metodou jak podpořit růst kořene a stimulovat kořenové špičky. Výkonové možnosti porostu je možné ještě zlepšit dostatkem fosforu. Proto společně s dávkou boru dodáváme v jednom roztoku i unikátní prekurzor adenosintrifosfátu (ATP). ATP stimuluje příjem fosforu, extrémně důležitého prvku pro vývoj kořenové soustavy. Tandem bor fosfor zvyšuje biochemický výkon porostu, což se v podzimních podmínkách projeví v kvalitě kořenového systému. Vyvinutý kořenový krček, mikrovlásečnice na podzim jsou předpokladem vysoké úrody porostu.

Účinky a složení

  • Rychle přijatelná účinná dávka boru pro ozimy
  • Podpora růstu kořenového systému uvolněním příjmu fosforu prostřednictvím ATP a mikroprvků
  • Dobré přezimování, odolnost proti vymrznutím a nemocem, rychlý start porostu na jaře
  • Mísitelný s jinými přípravky na ochranu, morforegulaci a výživu rostlin

Technické parametry

Bor (B)7,9 % ve vodě rozpustného B
Fosfor (P)0,7 % ve vodě rozpustného P2O5
Draslík (K)0,2 % ve vodě rozpustného K2O
Síra (S)0,3 % síry vyjádřené jako SO3
Zinek (Zn)240 mg/l
Mangan (Mn)200 mg/l
Železo (Fe)150 mg/l
Další vlastnosti
Reakce pH8,0 - 9,0
Specifická hmotnost1,25 - 1,35 g/cm3

Řepka je v počátečních stádiích růstu extrémně náročná na dostatečný příjem fosforu a boru. Po vyčerpání zásob v semeni a přechodu na autotrofní příjem rostlina reaguje na jejich nedostatek blokací vývoje růstových špiček kořenů a celkovou inhibicí buňkového růstu. I za optimálních výživových a vláhových podmínek je autotrofní příjem fosforu závislý na přítomnosti ATP. Dodáním prekurzoru ATP na list uvolníme příjem fosforu (nutný stavební materiál buněčného jádra) a současně dodáme bor (stabilizuje membrány, zvyšuje osmotický tlak).

Malá investice na podzim má zásadní vliv pro úspěšný nástup porostu do jarních fází rozhodujících o tvorbě úrody. Můžeme se tak už na podzim úspěšně vyhnout ztrátám a problémům se zapojením porostu na jaře.

Řepka olejná

Rozsah a způsob použití

Přípravek je účinný jako listový postřik v aplikačním množství 1,0 – 1,5 l/ha a 0,25 % - 0,75 % roztoku v TM s 200 – 400 l vody. Je mísitelný s většinou kapalných hnojiv (včetně DAM 390) a přípravky na ochranu rostlin. Může se výhodně kombinovat s fungicidy s morforegulačním účinkem.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Řepka olejná

Na podzim 1 – 1,5 l/ha při 4. - 8. listu

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika