O společnosti

Nabízíme zemědělcům a chovatelům možnost, jak dosáhnout efektivní rostlinnou a živočišnou výrobu, šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobenou rostoucí poptávce po přírodních a ekologických produktech.

Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci se společností Envivia, s.r.o.. Složení a účinek přípravků je založen na přítomnosti látek, které se podílejí na metabolických procesech všech hospodářských plodin a příznivě ovlivňují množství a kvalitu produkce. Při jejich vývoji je kladen důraz na efektivní aplikaci prostředků na ochranu rostlin, která eliminuje kontaminaci půdy a spodních vod, ke kterým dochází při používání běžných hnojiv. Cíleným vývojem byly dosaženy špičkové výsledky v oblasti poměru účinnosti a množství hnojiva, čímž se minimalizuje dopad na životní prostředí z pohledu obalů, přepravy a odpadu.

Společnost Envi Produkt je výhradním distributorem přípravků společnosti HUMAC Czech, s.r.o. pro Českou republiku. Produkty HUMAC jsou účinné přírodní látky s vysokou koncentrací huminových kyselin, získaných z oxihumolitu-leonarditu bez dalšího chemického zpracování. Výsledkem použití těchto přírodních látek je obnova a zvýšení úrodnosti zemědělské půdy, snížení používání minerálních hnojiv, zdravější hospodářská zvířata bez antibiotik a ochrana životního prostředí.

Partneři

Naši partneři při vývoji a výrobě

Naši partneři při vývoji a testování

Naši obchodní partneři

Obchodní rejstřík

IČ:
28486366
DIČ:
CZ28486366

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 145098.

Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Ochrana osobních údajů

INFORMACE OBCHODNÍM PARTNERŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Správce: Envi Produkt s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Na Louži 1510/11a, PSČ 10100, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145098.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Není stanoven.

Účel a právní základ pro zpracování: Právním základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce jako smluvní strany, plynoucích z daňových a bezpečnostních předpisů a dále povinností plynoucích z plnění smluvní povinností mezi Správcem obchodním partnerem a uplatňování právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů: Orgány veřejné moci, zdravotní a komerční pojišťovny auditorská společnost.

Doba uložení: Nejdéle po dobu určenou zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem Správce k archivaci údajů.

Subjekt údajů je oprávněn: Požadovat od Správce přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz nesprávných osobních údajů nebo těch údajů, u kterých uplynula doba zpracování, požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a požadovat přenositelnost osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracování: Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu osobních údajů a nikoliv na zákonné povinnosti zpracování, je subjekt údajů oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Právo na stížnost: Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Povaha požadavku na poskytnutí osobních údajů: Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Správce. Jejich neposkytnutí nebo neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy, ukončení smluvního vztahu nebo vymáhání poskytnutí osobního údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti Správce.

Automatické rozhodování a profilování: Neprovádí se.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou co do bližšího vymezení práv a povinností Správce upraveny ve směrnici Správce o ochraně osobních údajů, řídí se touto směrnicí a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

V Praze dne 1. 5. 2018