Koncentrovaný roztok mikroprvků pro bioplynky
Složený dle metabolizmu metanogenních bakterií
Stabilizace tvorby plynu | Zvyšuje podíl metanu v bioplynu | Úspora vstupní hmoty | Zajistí práci fermentoru blízko kapacitního a ekonomického maxima

VITAbac je koncentrovaný roztok mikroprvků pro bioplynové stanice. Jeho složení je přizpůsobené potřebám metabolizmu acetogenních a metanogenních bakterií.

Mikroprvky jsou v chelátových vazbách a jsou tak snadno dostupné a přijímané mikroorganismy v systému. Jsou stabilní a biologicky dostupné po dlouhou dobu.

Rozhodujícím faktorem úspěchu bioplynové stanice je dobře fungující biologický proces

Princip účinku

Bakterie jako živý organizmus nezbytně potřebují pro zabezpečení metabolických procesů mikroprvky, které jsou esenciální (nenahraditelné) pro správnou funkci koenzymu. Tyto koenzymy umožňují průběh oxidačně-redukčních reakcí s pozitivní energetickou bilancí pro živý systém. V našem případě je tímto systémem vzájemně propojený a na sebe závislý svět mikroorganizmů v reaktoru. Koenzym s atomem kovu je nenahraditelnou složkou metabolického procesu, donorem anebo akceptorem volných elektronů, představujících hnací sílu biochemických reakcí.

Pokud obsah mikroprvků v systému cyklicky doplňovaného a vyprazdňovaného fermentoru klesá nebo stagnuje, dochází k jednoznačnému poklesu výkonu. Pro zabezpečení maximálního zpracovaní vstupních surovin (například siláže) je potřebné mikroprvky doplňovat.

Je možné se spolehnout i na přirozený výskyt mikroprvků v standardním vstupu siláže a kejdy.  Pokud však od systému požadujeme maximum práce (tvorby energie ve formě metanu) a nezabezpečíme optimální přísun specifického katalyzátoru, tak po uplynutí doby zdržení (objem fermentoru k denní dávce krmení), vyhodíme energeticky nevyužitou vstupní surovinu na skládku.

Katalyzátor je potřebný v stopových množstvích a absence i stopového množství zásadním způsobem ovlivní kvantitu práce vykonané systémem.

Deficit mikroprvků v systému vyvolává nestabilitu produkce bioplynu a snížení podílu CH4 v bioplynu i přes dávkování kvalitního substrátu.

Proto je důležité preventivně, nebo po rozboru, potřebné mikroprvky dodatečně přidávat. Zajistíme tak práci fermentoru blízko kapacitního a ekonomického maxima.

Účinky

Z celé plejády skupin mikroorganizmů spolupracujících při přeměně suroviny na metan, je na nedostatek mikroprvků nejcitlivější právě skupina metanogenních baktérií.

Přípravek VITAbac je přizpůsobený potřebám metanogenních baktérií. Jeho dávkováni v doporučeném množství:

  • urychluje a stabilizuje biologický proces
  • stabilizuje tvorbu plynu
  • zvyšuje objem metanu ve vyrobeném plynu
  • zvyšuje využití energetického potenciálu vstupní hmoty = snižuje potřebný objem vstupní hmoty
  • zvyšuje účinnost zařízení a tím i jeho ziskovost
  • zkracuje dobu uvádění do provozu

Použití a dávkování přípravku

VITAbac je kapalina hnědofialové barvy - vysoký koncentrát mikroprvků. Doporučujeme dávkování v objemu 0,50-1,0 litr na 30 tun rostlinné biomasy.

Zvolený objem přípravku VITAbac zředit s 10 litry vlažné vody, následně vylít do krmného vozu na co největší plochu (urychlíme promíchání v objemu fermentoru).

Výskyt případných krystalků v roztoku není na závadu. Krystalizace může vzniknout jako následek přepravy a skladování při teplotách pod 10°C.

VITAbac doporučujeme dávkovat samostatně po provedení rozboru obsahu kovů ve fermentoru.

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5 °C do +40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Senzibilizace při styku s pokožkou je možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika