Hořečnato-vápenaté listové hnojivo do všech rostlin.
S obsahem chelátu železa
Vysoký obsah hořčíku a vápníku v jednom postřiku | Zvyšuje odolnost proti vzniku skladových chorob plodů ovoce a zeleniny

Přípravek KALCIFOL Mg je koncentrát přijatelného hořčíku a vápníku. Je určen k použití pro postřik všech kulturních plodin. Používá se při nedostatku vápníku a hořčíku (potlačování příznaků chlorózy z nedostatku vápníku a hořčíku), do porostů na těžkých, kyselých a podmáčených půdách.

Doporučujeme použití v ovocných sadech (zejména u peckovin a jabloní) především po odkvětu. Ve vinohradech od fáze uzavírání střapců nebo při projevech chlorózy. Zejména jařiny (jarní ječmen, jarní pšenice), ale i řepka, slunečnice, sója postižené chlorózou reagují pozitivně na dávku přijatelného vápníku a hořčíku.

Příznivý účinek dosahujeme při použití v porostech celeru, květáku, rajčat, okurek. Kombinace vápníku a hořčíku v jednom postřiku má příznivý vliv na pevnost buněčných stěn a průběh fotosyntézy zejména v kritických fázích růstu při zapojení porostu a během období stresu ze sucha nebo nadbytku srážek.

Působí velmi dobře proti hořké pihovitosti jablek a vrcholové hnilobě rajčat.

Důležitá je i aplikace cca 14 dní před sklizní, zvyšuje odolnost proti vzniku skladových chorob plodů ovoce a zeleniny.

Technické parametry

Dusík (N)6,5 %
Hořčík (MgO)6,5 %
Vápník (CaO)3,5 %
Železo (Fe)0,06 % Fe v chelátu s EDDTA
Další vlastnosti
Reakce pH6,0 - 8,0
Specifická hmotnost1,23 - 1,33 g/cm3

Řepka olejná
Vinná réva
Ovocné dřeviny
Obilniny
Slunečnice
Rajčata

Rozsah a způsob použití

KALCIFOL Mg je určen k listové aplikaci v množství 2 – 4 l/ha  do 150 – 300 litrů roztoku (0,6 - 2,6% postřikový roztok). Před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte mísitelnost jednotlivých složek roztoku.

Postřik je možné aplikovat v 14-21 denních intervalech. Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 5°C.

Listové hnojivo je možné kombinovat s herbicidy,  fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika