Význam huminových kyselin a dalších látek v přípravku HUMAC® Welfare při aplikaci do podestýlky

Účinky a význam aplikace HUMAC® Welfare

 • Výrazně zadržuje a váže do své struktury emisní plyny (amoniak, metan, sirovodík, CO2, CO, N2O, NO,…) a tím podstatně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší stáje a k redukci úniků emisních plynů do ovzduší.
 • Pomáhá zabezpečit kvalitní ovzduší bez dalších nepřiměřeně vysokých nároků na zvýšenou ventilaci vzduchu i při nižší úrovni větrání.
 • Svými absorpčními vlastnostmi snižuje nepřiměřenou vlhkost ve stáji.
 • Vazbou amoniaku do své struktury zabraňuje jeho uvolňování do ovzduší po mikrobiálním rozkladu močoviny (u savců) a kyseliny močové (u ptáků) – uvolňování amoniaku nastává už za 1 až 2 hodiny po vyloučení exkrementů.
 • V kejdě upravuje pH na kyselé, resp. neutrální (do pH 7), kdy se amoniak v kejdě vyskytuje převážně ve formě stabilního amonného iontu (NH4+), přičemž v zásaditém prostředí (pH nad 7) se rychle mění na prchavý čpavek.
 • Zadržování a vazba amoniaku je velmi důležitá pro jeho další efektivní využití při hnojení a to u všech druhu drůbeže – drůbeží hnůj totiž obsahuje 2x více amoniového dusíku na tunu v porovnání s tekutým hnojem prasat a 3x více v porovnání s tekutým hnojem skotu. Unikání NH3 je tomu úměrné.
 • Nevyužitý dusík z krmné dávky po vyloučení z organizmu je stabilizovaný pro využití jako vysoce kvalitní a lehce dostupný zdroj dusíku pro hnojení rostlin.
 • Nejdůležitější aplikace je v letním období, kdy jsou emise amoniaku vyšší než v zimě. Při zvýšení venkovní teploty o 1°C se emise z ustájení krav zvýšila o 2,6%. Podestýlka ošetřená přípravkem HUMAC® Welfare podstatně lépe váže na sebe amoniak a snižuje jeho emise.
 • Kilogram slámy dokáže absorbovat 2 – 5 g amoniaku, při ošetření přípravkem se absorpce podestýlky zvýší až o 50%.
 • Velmi důležitý je další pokračující účinek ve skladovacích nádržích a to hlavně v neuzavřených nádržích a v teplejším období. Skladováním kejdy s přípravkem HUMAC® Welfare se podstatně snižují ztráty amoniakálního dusíku ve formě emisí a zabraňuje se nitrifikaci amoniaku na nitráty a následné denitrifikaci na plynný dusík, čímž se kejda stává i po několika měsících skladování zdrojem velkého množství lehce přístupného dusíku pro výživu rostlin.
 • Přítomnost huminových kyselin v HUMAC® Welfare podstatně ovlivňuje emise ostatních skleníkových plynů, vznikajících mikrobiologickým a biochemickým rozkladem tekutých a pevných exkrementů.
 • V případě použití přípravku HUMAC® Welfare v podroštových prostorech ve výkrmu prasat ustájených na roštech došlo k redukci produkce amoniaku až o 49% v závislosti na množství použitého přípravku. Při aplikaci HUMAC® Welfare v chovu prasat na podlahu se snižuje produkce amoniaku o více než 40%.
 • Přítomnost huminových kyselin v podestýlce v období skladování exkrementů: váží na sebe pozůstatky toxických látek, mikrobiální jedy, plísňové toxiny a jiné pro organizmus jedovaté sloučeniny, např. amoniak, PCB, dioxiny, těžké kovy, pozůstatky pesticidů, herbicidů apod., které se do skladovaného hnoje dostaly buď výkaly, přechodem přes trávicí systém anebo jsou obsažené v kontaminované podestýlce.
 • Snižuje obsah CO2, který vzniká rozkladem neodstraňovaných zbytků krmiv, ale hlavně ze zvířecích exkrementů a to hlavně při jejich přetrvávání v hluboké podestýlce, anebo podroštových kanálech.

Vliv na zdraví zvířat

 • Emisní plyny ovlivňují metabolizmus hlavně u intenzivně rostoucích zvířat ve výkrmu při nedostatečném větrání. Extrémně může dojít hlavně při vysokých koncentracích CO2 až k udušení.
 • Amoniak se rozpouští na sliznicích horních dýchacích cest a na spojivkách. Vzniká hydroxid amonný, který působí dráždivě. Při dlouhodobém pobytu zvířat v prostředí s koncentracemi vzdušného čpavku nad 0,05 % objemu jsou popisované až hromadné keratokonjunktivitidy (záněty oční rohovky a spojivek) a laryngotracheitidy (zánět hrtanu a průdušnice) spasmem hlasivek zvlášť u drůbeže a prasat. Dále způsobuje úbytek erytrocytů a hemoglobinu a snížení odolnosti na nemoci dýchacích cest. Jakmile se do krve dostane větší množství amoniaku, nastává silné dráždění CNS a prodloužené míchy, zvyšuje se krevní tlak, následně pozorujeme křeče, ochrnutí dýchacího centra a smrt.
 • Sirovodík působí toxicky hlavně na respirační systém. Při vyšších koncentracích dochází až k ochrnutí dýchacího systému.

 Vliv na kvalitu hnojení – využití v rostlinné výrobě

 • Výrazně zvyšuje využití amoniakálního dusíku při hnojení – zabraňuje úniku NH3 do ovzduší a jako inhibitor nitrifikace brání jeho rychlé nitrifikaci a ztrátám z půd do spodních vod a zůstává tak k dispozici pro výživu rostlin.
 • Snížením vyplavování nitrátů se podstatným způsobem snižuje akumulace dusičnanů v rostlinách a ostatních zemědělských plodinách a prevence kontaminace spodních vod.
 • Inhibicí nitrifikace a podstatným udržením dusíku v amoniakální (lehce využitelné) formě se zlepšuje ekonomika pěstování rostlin a hnojení a to snížením dalšího přidávání dusíku formou minerálních hnojiv.
 • Vazbou nutričních složek nacházejících se ve výkalech zvířat se zvyšuje jejich účinnost a využití až o 50%.
 • Zabraňuje ztrátám důležitých složek hnoje i po jejich pozdějším zapracování do půdy.
 • Chlévský hnůj s přídavkem HUMAC® Welfare má podstatně vyšší poměr C:N, což může mít výrazný vliv na zvýšení úrodnosti hnojených půd a zkvalitnění humifikačního procesu. To má za následek zvýšení obsahu půdního humusu, zvýšení výnosů, snížení nákladů na minerální hnojiva, ochranné chemické látky a celkové zkvalitnění orných půd.
 • Zabraňuje narušení rovnováhy tohoto koloběhu dusíku v přírodě, například nadměrnou aplikací hnojiv, což má za následek jednak nadměrné množství živin, které může způsobit znečištění vod a jejich eutrofizaci, a zvýšení emise plynů, které může způsobit okyselení půd a skleníkový efekt.
 • Aplikací HUMAC® Welfare s chlévským hnojem do půdy mimo snížení emise amoniaku a dalších látek (sirovodík, oxid siřičitý, oxidy dusíku, prchavé organické sloučeniny) přispíváme ke snížení okyselování půdy, eutrofizaci vod a znečišťování ovzduší přízemním ozónem. Jedná se o důležitou etapu naplnění Směrnice EU o dusičnanech, kdy se očekává snížení emisí amoniaku do roku 2020 o 14%. Očekávanými opatřeními na omezení aplikace hnojiv by se eliminovalo pronikání dusičnanů do vody stejně jako emisí amoniaku do ovzduší.